top of page

Politika ochrany osobních údajů

1. Zpracovatel osobních údajů

Jsme firma, která poskytuje tlumočnické a překladatelské služby, Miwatis s.r.o., IČ: 263 97 102, se sídlem Hlubocká 710/4, 158 00 Praha 5, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119600, a budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

2. Nakládáme s osobními údaji v souladu s legislativou Evropské unie a s návaznou legislativou České republiky. Osobní údaje, které získáváme, využíváme pouze pro následující účely:

      - zodpovězení vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem.

      - vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností.

3. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním vašeho dotazu, sbíráme       a ukládáme po dobu 7 let od získání těchto údajů.

 

Politika zachování mlčenlivosti

Důvěrnými informacemi se rozumí níže uvedené informace:
     - obchodní firma klientů.

     - osobní údaje, obchodní tajemství, technické údaje a informace, ke kterým budeme mít přístup při výkonu práce.

     - veškeré dokumenty a podklady, které firma Miwatis s.r.o. pro výkon práce zpracovala.

Všichni kolegové, kteří s naší firmou spolupracují, jsou povinni podepsat smlouvu se společností Miwatis s.r.o. o zachování mlčenlivosti, kde souhlasí s tím, že budou zachovávat úplnou mlčenlivost, pokud jde o veškeré dokumenty a informace, ke kterým získávají přístup při poskytování služeb. Informace o konkrétních zakázkách jsou sdělovány pouze kolegům, kterým budou dané zakázky přidělovány, a nikdy nebudou zveřejněny třetím osobám.

 

Povinnost zachovat mlčenlivost se nevztahuje na chráněné informace, které:

     - byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení.

     - jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu.

bottom of page